• Miesto, poslanie a význam výchovného poradcu v škole

    • VÝCHOVNÝ  PORADCA

      

     1. Základné informácie

              Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie, ako aj v oblasti prevencie problémového vývinu detí. Úzko spolupracuje s CPPPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

      

     1. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

                     V oblasti profesijnej orientácie VP poskytuje poradenský servis

           pre rodičov a žiakov:

     • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,
     • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
     • informuje o povolaniach,
     • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. Deň otvorených dverí).

      

     1. Dôležité termíny
     • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu riaditeľovi základnej školy                                           T: do 20.2.2020

      

     • TALENTOVÉ SKÚŠKY:  15. marec -  30. apríl 2020

      

     • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory                             T: do 10.4.2020

      

     • 1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín  -  11.5.2020

                                                          2. termín  -  14.5.2020

     • 2. kolo prijímacích skúšok: 16.6.2020

              Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

                                                             

     1. Kontakt: nunvarova@centrum.sk  alebo tel.číslo 033/6412253                           

      

          CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV 9. ROČ.

     • Uskutoční sa15. apríla 2020  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky   Bližšie informácie na stránkach:  www.statpedu.sk   www.nucem.sk                         
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev