• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis  do 1. ročníka

     (základné informácie pre zákonných zástupcov)

     V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca.   


     Čo treba mať pri zápise so sebou?  Elektronická prihláška

     K zápisu je potrebné priniesť vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku, identifikačný preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).  

     Ako zápis prebieha  

     Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické útvary, pomerové množstvo, veľkosť, kreslí, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje alebo spieva ). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť (prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky).   

     Môžeme si školu slobodne vybrať?

     Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.
     Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

     Ak chceme požiadať o odklad?  Odklad_zaciatku_dochadzky.doc

        Zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok. Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna viazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.  

     Zákonný zástupca písomne predloží do 30.05. príslušného kalendárneho roka žiadosť o odklad (pri zápise nahlási, či bude o odklad žiadať). Súčasťou žiadosti musí byť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčaniepríslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

     Ak chceme dieťa predčasne zaškoliť? Predcasne_zaskolenie_dietata.doc

     Zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. K žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadeniavýchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev