• Miesto, poslanie a význam výchovného poradcu v škole

     1. Základné informácie

              Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie, ako aj v oblasti prevencie problémového vývinu detí. Úzko spolupracuje s CPPPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

      

     1. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

                     V oblasti profesijnej orientácie VP poskytuje poradenský servis

           pre rodičov a žiakov:

     • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,
     • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
     • informuje o povolaniach,
     • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. Deň otvorených dverí).

      

     1. Dôležité termíny
     • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu riaditeľovi

     základnej školy                                           T: do 20.2.2018

      

     • TALENTOVÉ SKÚŠKY:  25. marec -  15. apríl 2018

      

     • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory         T: do 10.4.2018

      

     • 1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín  -  14.5.2018

                                                           2. termín  -  17.5.2018

     • 2. kolo prijímacích skúšok: 19.6.2018

                      Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

                                                             

     1. Kontakt: nunvarova@centrum.sk  alebo tel.číslo 033/6412253                           

      

          CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV 9. ROČ.

     • Uskutoční sa 21. marca  2018  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
     • Bližšie informácie na stránkach:  www.statpedu.sk                                                    

                                               www.nucem.sk

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • MSR v gymnastike Poprad
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Seminárny deň
  • Slovinské veľvyslanectvo
  • ŠKD - Talent show
  • Beseda s Jánom Volkom.
  • ŠKD - Keramické dni v múzeu - 7.odd
  • LEGO výstava
  • Bublinková šou.
  • Úspešní gymnasti
  • Plavecký výcvik
  • Pezinská olympiáda