Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

Profil školy

ZŠ  Fándlyho 11 v Pezinku sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta. Školu tvorí budova školy, školského klubu, školskej jedálne a telocvične. Obklopená je zeleňou priestranného školského parku. V areáli školy je zrekonštruované basketbalové ihrisko, ihrisko s využitím pre hádzanú, volejbal, softbalové ihrisko,  doskočisko s rozbehovou dráhou, bežecká dráha na 60 metrov, pieskovisko, preliezky a školský pozemok. V časti pozemku školy je vybudovaná moderná "Judo" hala a v blízkosti školy sa nachádza krytá plaváreň.

 

Od 1.decembra 1999 sme zaradení do siete "Škôl podporujúcich zdravie" v SR.
Od 1.januára 2002 sme školou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Mesto Pezinok.
Od 1.septembra 2006 zriaďujeme triedy s využitím prvkov integrovaného tematického vyučovania (ITV).
Od 1.januára 2007 sa škola zaradila do medzinárodnej siete akadémií informačných technológií.

V škole je povinné vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. 

Od 1. 9. 2010 sa na škole vyučuje s prvkami daltonského plánu,  ktorý podporuje využívanie individuálneho prístupu ku deťom a je zameraný na vzájomnú spoluprácu detí, učiteľov i rodičov. Škola je zapojená do spolupráce s asociáciami daltonských škôl doma i v zahraniční. Podporuje moderné formy vyučovania, zavádzanie nových výukových postupov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Od septembra 2015 sa na škole začalo s  novou revolučnou metodikou čítania „Sfumato – splývavé čítanie“. Vo výuke angličtiny v nižších ročníkoch škola používa nové formy výuky cudzích jazykov, ako napríklad Jolly Phonics.  Škola spolupracuje s viacerými jazykovými školami, využíva zahraničných lektorov na zlepšenie konverzácie detí, poriada intenzívne jazykové týždne, kedy celá výučba prebieha v angličtine a jazykové pobyty detí v zahraničí, napríklad v Anglicku.

Na škole je veľká podpora športu. Výborné výsledky dosahuje škola v ľahkej atletike a športovej gymnastike dievčat, kde dosahuje poradné umiestnenia aj na Slovensku. Škola podporuje halové veslovanie, poriada súťaže v halovom veslovaní a dosahuje v tomto športe výborné výsledky aj na medzinárodnej úrovni.

Od septembra 2015 prešla škola na elektronické vedenie dokumentácie.

Na škole pôsobí žiacky parlament, ktorý sa aktívne zapája do diania na škole a organizuje akcie pre učiteľov i žiakov. Škola vydáva školský časopis „Echo“,  ktorý mapuje dianie na škole, motivuje žiakov ku literárnej a edičnej činnosti. Na škole je veľmi bohatá krúžková činnosť. Škola poriada množstvo kurzov pre rôzne ročníky ako napríklad Poznaj svoje hlavné mesto, turisticko-poznávací kurz, historický kurz a veľa kurzov so športovým zameraním. Škola spolupracuje s množstvom organizácií, nadácií a inštitúcií, poriada besedy, preventívne a výukové programy, prednášky s rôznymi osobnosťami spoločenského života, podporuje finančnú gramotnosť, boj proti drogám, rasizmu a šikane. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a psychológ.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria