• Plán práce

    • PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU PRE ŠK. ROK 2019/2020

      

      

     SEPTEMBER

     1. Vypracovať plán výchovného poradenstva.
     2. Rozbor rozmiestnenia absolventov v minulom školskom roku. Štatistika.
     3. Beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka  o možnostiach štúdia  na jednotlivých typoch SŠ
     4. Informovať rodičov na RZ o možnosti individuálnych pohovorov žiakov a rodičov s VP o štúdiu na SŠ – podľa dohody.
     5. Na RZ informovať rodičov a na TH žiakov 8. a 9. roč. o možnosti urobiť si testy k profesijnej orientácii – spolupráca so školskou psychologičkou.
     6. Spresniť a doplniť evidenciu žiakov končiacich dochádzku na ZŠ, pokračovať v profesijnej orientácii.
     7. Propagačná činnosť – stredné školy  
     8. V spolupráci so žiakmi 9. roč. pripraviť triedne nástenky KAM PO SKONČENÍ ZŠ

     OKTÓBER

     1. Informovať rodičov a žiakov 9. roč. o projekte KOMPARO.
     2. Dopĺňanie údajov o voľbe povolania.
     3. Spolupráca s výchovnými poradcami SŠ.
     4. Prezentácie SŠ.
     5. Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ (podľa plánu CPPPaP)

     NOVEMBER

     1. Na zasadnutí PR informovať o predbežnom záujme žiakov 8. a 9. roč.
     2. Príprava na prijímacie pohovory – systém, realizácia.
     3. Informovať žiakov a rodičov o DŇOCH OTVORENÝCH DVERÍ na SŠ.
     4. V spolupráci s firmou EXAM realizovať projekt  KOMPARO.
     5. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu

     DECEMBER

     1. Informovať žiakov o nových odboroch na SŠ.
     2. Individuálne pohovory so žiakmi.
     3. Exkurzia žiakov 9. roč. na SŠ (využívanie DOD)
     4. Zistiť záujem žiakov 5. roč. o štúdium na 8-roč. gymnáziách, vyplniť dokumentáciu, odoslať na ŠVS

     JANUÁR  

      1.  Doplnenie údajov do prihlášok žiakov na SŠ (známky po pedagogickej rade).

      2.  Zistiť zmeny záujmu žiakov o SŠ – informácie poslať do ŠVS.

      3.  Uskutočniť RZ v 8. a 9. roč. so zameraním na problematiku profesijnej orientácie

      4.  Poradenská činnosť VP – priebežne

      5.  Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať

           žiakov a rodičov       

      

     FEBRUÁR

     1. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu
     2. Individuálna starostlivosť o žiakov pred prijímacími pohovormi.
     3. Odoslať prihlášky žiakov do SŠ s talentovými skúškami.
     4. Informovať žiakov o naplnenosti SŠ zo štatistík ŠVS – program PROFORIENT
     5. Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom - priebežne

     MAREC  

     1. Sledovať talentovaných žiakov prostredníctvom súťaží a olympiád (uviesť do prihlášky na SŠ).
     2. Sledovať úspešnosť žiakov na talentových skúškach.
     3. Podľa výsledkov v talentových skúškach orientovať neprijatých žiakov na iné SŠ.
     4. Pracovať so žiakmi so záväznými oznámeniami o štúdiu na SŠ.

     APRÍL

     1. Simulácia umiestnenia žiakov na základe vých.-vyuč. výsledkov a Testovania 9
     2. Odoslať prihlášky žiakov do SŠ a 8-ročných gymnázií.
     3. Pripraviť a na protipodpis odovzdať zákonným zástupcom žiakov zápisné lístky na SŠ
     4. Evidencia prijatých žiakov na bilingválne gym. a SŠ s talentovými skúškami

     MÁJ

     1. Prijímacie skúšky na SŠ. Sledovanie úspešnosti našich žiakov.
     2. Podľa pokynov MŠ  pokračovať v reorientácii neprijatých žiakov.
     3. Evidencia prijatých žiakov na  SŠ
     4. Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov zúčastňujúcich sa II. kola PP

     JÚN

     1. Druhé kolo prijímacích skúšok na SŠ – podľa pokynov MŠ.
     2. So žiakmi 8.roč. vyplniť dotazník PODKLADY PRE VSTUPNÝ DOKLAD ŽIAKA a následne vyplniť prihlášky na SŠ pre nasledujúci školský rok
     3. Zistiť záujem žiakov 7. roč. o štúdium na SŠ, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku (5-ročné štúdium). Vyplniť vstupné doklady.
     4. Doručiť vstupné doklady žiakov 7. a 8. roč. do ŠVS.
     5. Ukončiť rozmiestnenie žiakov 9. roč.
     6. Vypracovať správu o činnosti VP a výsledkoch rozmiestnenia žiakov školy
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev